سفارش تبلیغ
صبا

به سلامتی مادر و همیشه و همیشه فقط مادر …

اگر عاشق کسی شدی؟


شکسپیر
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره

اگه برگشت که ماله توئه

اگر برنگشت، سم که داری، خودتو بکش


خوشبین
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره....

نگران نباش، حتماً بر می گرده


شکاک
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره....

اگه برگشت، ازش بپرس چرا؟


ناشکیبا
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه تو یه مدتی برنگشت، فراموشش کن


صبور
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده


خوشگذران:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

وقتی برگشت، اگه هنوز عاشقش هستی،

دوباره ولش کن بره

دوباره....


فعال دفاع از حقوق حیوانات:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن


وکلا
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

بند 1-a از پاراگراف 13a-1 بند الحاقی دوم از

" قانون آزادی ازدواج" به طور صریح می گوید که ... .


بیل گیتس
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، من فکر می کنم که می تونیم برای نصب مجددش یه هزینه هایی رو پرداخت کنیم

البته بهش بگو که باید خودشو بهتر کنه


فروشنده
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، قرارداد ببند،

اگه برنگشت، چه خوب، "بعدی!"


طرفداران آرنولد
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

"حتماً بر می گرده"


نماینده بیمه
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش برنامه رو نشون بده،

اگه برگشت، ثبت نامش کن،

اگه برنگشت، پی گیرش شو و هیچ وقت بی خیال نشو


فیزیکدان
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، این قانون جاذبه است

اگه برنگشت، یا مقدار اصطکاک بیشتر از نیروی جاذبه است، یا زاویه برخورد بین دو جسم در زاویه مناسب تنظیم نشده.


ریاضیدان
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت که 1+1 = 2 (خیلی ساده اس)

اگه بر نگشت،

Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)

که c مقدار ثابت زمان بی نهایت بازگشته.

مدل امروزی
:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، که مال توئه!

اگه برنگشت پیداش کن و بکشش!! یا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غیر قانونیه

If you love someone

WHY IN THE FIRST PLACE SET

HER FREE???

CARELESS IDIOT!!!

اگه عاشق کسی شدی،

برای چی اصلاً ولش می کنی بره؟؟!!

خنگه خدا[ شنبه 89/7/24 ] [ 10:54 عصر ] [ رها ]

نظر